GDPR

INFORMÁCIA

o spracúvaní osobných údajov

(ďalej len „Informácia“)


podľa čl. 13 a 14 Nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 2016/679 (ďalej ako „GDPR“) v spojení s § 19 a 20 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „Zákon“)

Úvodné ustanovenia

Občianske združenie Slovenský zväz malého futbalu (ďalej len „SZMF“) sa zaväzuje chrániť všetky osobné údaje, ktoré sú spracúvané v súvislosti s jeho činnosťou ako športovej organizácie, ktorá je zároveň aj športovým zväzom združujúcim iné športové organizácie, športovcov a športových odborníkov v zmysle zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 440/2015 Z. z.“). Prevádzkovateľ za účelom splnenia svojich povinností vyplývajúcich mu z čl. 13 a 14 GDPR pristúpil k vypracovaniu tejto Informácie, na ktorej poskytnutie má dotknutá osoba právo.

 • pojem „prevádzkovateľ“ alebo zámeno „naše“ vrátane všetkých jeho príslušných gramatických tvarov uvedené v tejto Informácii sa považuje za odvolávku na pojem prevádzkovateľ podľa bodu 1.1 tejto Informácie;
 • pojem „dotknutá osoba“ alebo zámeno „vaše“ vrátane všetkých jeho príslušných gramatických tvarov uvedené v tejto Informácii sa považuje za odvolávku na pojem dotknutá osoba, ktorou je „návštevník“, „poskytovateľ obsahu“, „používateľ“ a „neregistrovaný návštevník“ podľa písm. c) tohto bodu Informácie;
 • pojmy „dotknutá osoba“, „sprostredkovateľ“, „príjemca“ a „spracúvanie“ majú pre účely tejto Informácie významy, ktoré týmto pojmom prikladá oficiálne slovenské znenie GDPR;

Článok 1
Informačná povinnosť

1.1 Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

SZMF, so sídlom Jašíková 24, 821 03 Bratislava, IČO 308 659 30, zapísaný v registri Ministerstva vnútra SR, registračné číslo: VVS/1-900/90-24005.

1.2 Kategórie dotknutých osobných údajov:

Prosím berte na vedomie, že vo vzťahu k Vám ako dotknutej osobe spracúvame najmä tu uvedené kategórie osobných údajov. Uvedený rozsah sa nemusí nevyhnutné týkať každej dotknutej osoby, zoznam osobných údajov je demonštratívny (avšak čo najširší), aby vyčerpávajúcim spôsobom obsiahol podľa možnosti celý rozsah osobných údajov, ktorý o Vás ako dotknutých osobách spracúvame. V prípade Vášho záujmu sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť so žiadosťou o poskytnutie informácie, aké konkrétne osobné údaje o Vás zo zoznamu podľa tohto bodu Informácie spracúvame. Pokiaľ nám poskytnete viac osobných údajov, ako je nevyhnutné na dosiahnutie konkrétneho účelu spracúvania, predmetné osobné údaje zlikvidujeme, pokiaľ nebudeme mať na ich spracúvanie identifikovaný relevantný právny základ spracúvania.

Ako prevádzkovateľ spracúvame najmä nasledovné osobné údaje:

1.2.1 identifikačné údaje, ktorými sa rozumejú Vaše meno a priezvisko;

1.2.2 kontaktné údaje, ktorými sa rozumejú telefónne číslo a e-mailová adresa;

1.2.3 údaje v zmysle § 80 zákona č. 440/2015 Z. z., ktorými sú: meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, jedinečný identifikátor osoby, rodné číslo, štátna príslušnosť, adresa trvalého alebo obdobného pobytu, obchodné meno a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, adresa na doručovanie, adresa elektronickej pošty, číslo bankového účtu na príjem a použitie (dotácie, sponzorského), druh športu, druh vykonávanej odbornej činnosti v športe, právny titul, na základe ktorého fyzická osoba vykonáva športovú činnosť za športovú organizáciu, pri zmluvnom vzťahu sa uvedie údaj o období trvania zmluvy, športové výsledky na významných súťažiach, čestné tituly a ocenenia, príslušnosť k športovým organizáciám, dátumy posledných troch účastí na súťaži; o profesionálnom športovcovi aj údaj o overení zdravotnej spôsobilosti a športovej reprezentácii vrátane názvu štátu, ktorý reprezentuje; o amatérskom športovcovi aj údaj o overení zdravotnej spôsobilosti a športovej reprezentácii vrátane názvu štátu, ktorý reprezentuje; o športovom odborníkovi aj druh odbornej činnosti v športe, číslo dokladu o odbornej spôsobilosti, dátum vzniku a skončenia odbornej spôsobilosti, ak je časovo obmedzená, označenie osoby, ktorá overila odbornú spôsobilosť športového odborníka, označenie osoby, ktorá vydala doklad o odbornej spôsobilosti, údaj o overení bezúhonnosti, údaje o vzniku a zániku funkčného obdobia a označenie vykonávanej funkcie, ak ide o športového odborníka podľa § 6 ods. 1 písm. e) až g) zákona č. 440/2015 Z. z., údaje o športovom odborníkovi podnikateľovi – dátum vzniku oprávnenia na podnikanie, dátum ukončenia podnikania, obdobie pozastavenia podnikania; ak ide o športového odborníka – dobrovoľníka aj označenie prijímateľa dobrovoľníckej činnosti, označenie vysielajúcej organizácie, miesto, obsah a trvanie dobrovoľníckej činnosti, súťaž alebo projekt, v súvislosti s ktorým bola vykonávaná dobrovoľnícka činnosť, poskytnuté materiálne zabezpečenie a náhrady.

1.2.4 ďalšie údaje do ISMF, ktorými sú:výška, váha, profilová fotka, odkazy na profily sociálnych sietí – facebook, youtube, twitter, instagram, linkedin.

1.2.5 údaje o Vašom správaní na webe (cookies), predovšetkým obsah, ktorý si zobrazujete, odkazy, na ktoré klikáte, spôsob pohybu po našom webe a posúvanie obrazovky a takisto údaje o zariadení, z ktorého si náš web prezeráte, ako je IP adresa a z nej odvodená poloha, identifikácia zariadenia, jeho technické parametre ako operačný systém, jeho verzia, rozlíšenie obrazovky, použitý prehliadač a jeho verzia a tiež údaje získané zo súborov cookies a obdobných technológií na identifikáciu zariadenia;

1.3 Účely spracúvania osobných údajov:

1.3.1 spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR, a to v rozsahu osobných údajov podľa bodu 1.2.1 a 1.2.3 tejto Informácie a za účelom:

 • vedenie zdrojovej evidencie osôb s príslušnosťou k nej v zmysle § 8 ods. 3 a § 80 zákona č. 440/2015 Z. z.,
 • poskytovanie povinných údajov do informačného systému športu – register fyzických osôb v športe.

1.3.2 spracúvanie je založené na základe súhlasu dotknutej osoby, a to v rozsahu osobných údajov podľa bodu 1.2.2, 1.2.4 a 1.2.5 tejto Informácie a za účelom:

 • zobrazenia údajov na front-ende webových stránok jednotlivých súťaží pri súpiske hráčov,
 • zverejnenie údajov z prihlášky v médiách na neziskový účel spojený s činnosťou, ktorú SZMF a jeho členovia vykonávajú,
 • zasielanie noviniek na e-mail z oblastí malého futbalu, partnerov SZMF a informácii týkajúcich sa podpory malého futbalu,
 • využívanie elektronického kontaktu za účelom poskytnutie obchodných ponúk a reklamných materiálov týkajúcich sa služieb, alebo prieskumov SZMF,
 • zverejnenie fotky na webovej stránke SZMF na neziskový účel SZMF a jeho členov (napr. elektronická súpiska tímu články a pod.),
 • zverejnenie fotiek a videí z organizovaných podujatí na webe a sociálnych sieťach SZMF a jeho členských súťaží,
 • spracúvanie telefónneho čísla na účel informovania o zmenách termínov udalostí, začatia disciplinárneho konania, povolania do reprezentácie atď.,
 • poskytovanie údajov do strešnej centrálnej evidencie príslušného športového zväzu (Európska a Svetová federácia malého futbalu) a ďalších organizácii, ktoré sú spojené s podporou a organizovaným malého futbalu.

1.4 Právny základ spracúvania osobných údajov:

1.4.1. čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinností, ktorá prevádzkovateľovi vyplýva z príslušných právnych predpisov;

1.4.2. čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR – spracúvanie je založené na právnom základe súhlasu dotknutej osoby;

1.5 Právny základ spracúvania osobných údajov:

Prevádzkovateľ je oprávnený poskytnúť Vaše osobné údaje najmä nasledovným príjemcom/ kategóriám príjemcov:

1.5.1 Ministerstvo školstva Slovenskej republiky;

1.5.2 Európska federácia malého futbalu, Svetová federácia malého futbalu;

1.6 Informácia o tom, že prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:

Údaje sú prenášané Svetovej federácii malého futbalu, ktorá má sídlo v Švajčiarsku. Švajčiarsko je krajina, ktorá podľa Rozhodnutia Európskej komisie o primeranej ochrane osobných údajov poskytovaných vo Švajčiarsku, poskytuje primeranú úroveň ochrany podľa čl. 45 GDPR.

1.7 Doba uchovávania osobných údajov (kritéria na jej určenie):

Spracúvanie Vašich osobných údajov prebieha v súlade so zákonnými požiadavkami, čo znamená, že osobné údaje neuchovávame dlhšie, ako je nevyhnutné na príslušný účel spracúvania.

Pokiaľ Vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe – plnenie zmluvy, tak Vaše osobné údaje spracúvame po celú dobu trvania zmluvného vzťahu. Ak dôjde k ukončeniu zmluvy, pristupujeme k likvidácii alebo anonymizácii Vašich osobných údajov, pokiaľ nie je možné spracúvať Vaše osobné údaje na inom právnom základe.

Ak Vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe – plnenie zákonných povinností, tak Vaše osobné údaje spracúvame po dobu, ktorú určujú právne predpisy. Keďže zákon č. 440/2015 Z. z. neurčuje dobu spracúvania osobných údajov v zdrojovej evidencii, údaje spracúvané v zákonnom rozsahu budú spracúvané počas doby príslušnosti k športovej organizácii a údaje nad zákonný rámec budú spracúvané počas doby príslušnosti k športovej organizácii, resp. až do doby žiadosti dotknutej osoby o výmaz.

1.8 Identifikácia práv dotknutej osoby:

1.8.1 právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov dotknutej osoby, najmä namietať proti spracúvaniu podľa bodu 1.3.3 týchto Informácií; Vaše osobné údaje v takomto prípade nebudeme pre daný účel ďalej spracovávať, ak nebudeme mať nevyhnutné oprávnené dôvody pre to, aby sme v takomto spracúvaní pokračovali;

Ak máte na to dôvody týkajúce sa Vašej konkrétnej situácie, máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak je právnym základom pre také spracúvanie náš oprávnený záujem.

Ak však náš oprávnený záujem na spracúvanie prevyšuje nad Vašim osobným záujmom, môžeme pokračovať v spracúvaní vašich údajov, a to aj napriek Vašej námietke voči spracúvaniu. Taktiež sme oprávnení pokračovať v spracovaní Vašich údajov, v prípade, ak je to potrebné pre preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie našich právnych nárokov.

1.8.2 právo na prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby;

Toto právo znamená, že ste oprávnení žiadať od nás potvrdenie o tom, či sa o Vás spracovávajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú.

Ak teda takéto osobné údaje o Vás spracúvame, máte právo získať prístup k svojim osobným údajom a informácie o tom:

 • aké sú účely spracovania Vašich osobných údajov,
 • aké sú kategórie týchto spracúvaných osobných údajov,
 • kto sú príjemcovia Vašich osobných údajov,
 • plánovaná doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje spracúvané,
 • či máte právo požadovať od nás opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov alebo obmedzenie ich spracovania alebo vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu,
 • informácie o zdroji osobných údajov, ak sme ich nezískali od Vás
 • či využívame automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa čl. 22 GDPR; najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre vás,
 • aké sú primerané záruky týkajúce sa prenosu Vašich osobných údajov v prípade, ak Vaše osobné údaje prenášame do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

1.8.3 právo na opravu osobných údajov dotknutej osoby;

Žiadame Vás, aby ste nám poskytovali vždy správne údaje. Ak sa však napriek tomu stane, že o Vás spracúvame  nesprávne údaje, právo na opravu osobných údajov znamená, že ste oprávnení nás požiadať o ich zmenu.

1.8.4. právo na vymazanie osobných údajov dotknutej osoby;

Máte právo na to, aby sme vymazali osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a zároveň je splnený aspoň jeden z nasledovných dôvodov:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli spracúvané,
 • odvolali ste svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, na základe ktorého my spracúvame Vaše osobné údaje a zároveň neexistuje iný právny základ pre ich ďalšie spracúvanie,
 • namietate voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré je vykonávané na právnom základe verejného záujmu alebo oprávneného záujmu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na ich spracúvanie,
 • Vaše osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
 • Vaše osobné údaje musia byť vymazané, nakoľko je nutné splniť povinnosť podľa práva Slovenskej republiky alebo práva Európskej únie,
 • Vaše osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa čl. 8 ods. 1 GDPR,
 • ide o osobné údaje detí mladších ako 16 rokov.

Vášmu právu na výmaz osobných údajov však v konkrétnom prípadne s ohľadom na konkrétne okolnosti nemusí byť vyhovené, pokiaľ je spracúvanie osobných údajov potrebné na:

 • na uplatnenie nášho práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie,
 • na splnenie zákonnej povinnosti,
 • na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
 • na účel archivácie, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz by nám znemožnilo alebo závažným spôsobom sťažilo dosiahnutie cieľov takého spracúvania,
 • z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2 písm. h) a i), ako aj článkom 9 ods. 3 GDPR.

1.8.5 právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov dotknutej osoby;

Máte právo na to, aby sme obmedzili spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú a zároveň je splnený aspoň jeden z nasledovných dôvodov:

 • počas obdobia umožňujúceho nám overenie správnosti vašich osobných údajov, napadnete správnosť svojich osobných údajov,
 • pôjde o nezákonné spracúvanie osobných údajov, namietnete výmaz osobných údajov a budete žiadať namiesto výmazu obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • my už nebudeme potrebovať Vaše osobné údaje na žiadny z účelov spracúvania, alebo budete ich potrebovať vy na preukázanie, alebo na uplatňovanie svojich právnych nárokov.

1.8.6 právo na prenosnosť osobných údajov dotknutej osoby;

Ak je naše právo na spracúvanie Vašich osobných údajov založené na Vašom súhlase alebo na plnení záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy, ktorú sme s vami uzatvorili, máte právo požiadať o prenos údajov, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli k inému prevádzkovateľovi.

1.8.7 právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov Úradu na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.

1.9 Existencia práva dotknutej osoby kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov

Prevádzkovateľ týmto informuje dotknutú osobu pred poskytnutím súhlasu dotknutej osoby, že má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním jej osobných údajov odvolať. V prípade, ak bol súhlas prevádzkovateľovi udelený písomne, odvolanie súhlasu musí byť rovnako písomné a doručené prevádzkovateľovi na adresu jeho sídla/miesta podnikania uvedenú v záhlaví tejto Informácie alebo odovzdané osobe oprávnenej za prevádzkovateľa takéto podanie prijať. V prípade, pokiaľ je súhlas so spracúvaním osobných údajov prevádzkovateľovi poskytnutý elektronickými prostriedkami (napr. e-mailom), dotknutá osoba je oprávnená súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať na mailovej adrese info@malyfutbal.sk.2

1.10 Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy (vrátane informácie, či je dotknutá osoba povinná na poskytnutie osobných údajov a možných následkov ich neposkytnutia):

1.10.1 v prípade spracúvania osobných údajov na účel podľa bodu 1.2.1 a 1.2.3 tejto Informácie je spracúvanie osobných údajov o dotknutej osobe prevádzkovateľom nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa vyplývajúcej zo všeobecne záväzných právnych predpisov;

1.11 Z akých zdrojov osobné údaje získavame?

Najviac osobných údajov získame priamo od vás tým, že nám ich poskytnete. V niektorých prípadoch môže údaje do ISMF nahrávať iná ako dotknutá osoba.

1.12 Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania (vrátane informácií o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu): neaplikuje sa.

1.13 Cookies

1.13.1 Ak navštívite naše internetové stránky, do vášho zariadenia ukladáme a následne z neho čítame malé súbory ako cookies. Cookie je malý súbor písmen a čísel, ktorý ukladáme vo vašom internetovom prehliadači alebo pevnom disku vášho počítača. Niektoré cookies nám umožňujú prepojiť vaše aktivity počas prezerania našich stránok od chvíle, keď otvoríte okno webového prehliadača do okamihu, kedy ho zatvoríte. Vo chvíli, keď zatvoríte okno internetového prehliadača, sa tieto cookies vymažú.

Iné zostávajú v zariadení po nastavený čas a aktivujú sa vždy, keď navštívite webovú stránku, ktorá konkrétne cookie vytvorila. Ďalej používame pixelové značky (známe aj ako web beacons), čo sú malé obrázky, ktoré majú podobnú funkciu ako cookies. Pri porovnaní s cookies, ktoré sú ukladané na pevnom disku vášho počítača, sú pixelové značky pevnou súčasťou internetových stránok (spolu ďalej cookies a beacons ako „cookies“).

Dôvodom využívania cookie je najmä na zverejňovanie vložených príspevkov, sledovanie návštevnosti a zlepšovanie našich služieb. Pokiaľ sa u nás zaregistrujete, využívame vaše údaje na vedenie vášho účtu a poskytovanie súvisiacich funkcií. Takisto vám s pomocou vašich kontaktov a ďalších údajov zobrazujeme a zasielame naše ponuky. Vaše údaje takisto používame vtedy, ak si objednáte tovar cez náš Košík a pri riešení prípadných reklamácií, pokiaľ nám ich spracovanie ukladá legislatívny predpis a takisto na ochranu našich právnych nárokov.

1.13.2 Cookies nám ďalej pomáhajú:

1.13.2.1 so zaistením bezpečnosti, napríklad aby sme zaistili, že niekto nezneužije vaše pripojenie k nášmu webu a nebude konať namiesto vás;

1.13.2.2 evidovať, skúmať a odstraňovať poruchy a nefunkčné súčasti našich internetových stránok.

1.13.3 Údaje o vašom správaní na našich internetových stránkach nezískavame len z cookies, doplňujeme ich tiež o údaje, ako je:

1.13.3.1 IP adresa vášho zariadenia (adresa vášho zariadenia, pomocou ktorého komunikujete s inými zariadeniami v sieti internet);

1.13.3.2 operačný systém vášho zariadenia, jeho verzia a jazykové nastavenie;

1.13.3.3 prehliadač, ktorý na svojom zariadení používate, jeho verzia a jazykové nastavenie;

1.13.3.4 adresa webovej stránky (URL adresa), z ktorej prichádzate na naše internetové stránky.