Organizácia

Orgány SZMF:

 • Nevolené orgány
  • Valné zhromaždenie SZMF
   • VZ SZMF je najvyšším orgánom SZMF
   • VZ SZMF je tvorené zástupcami všetkých riadnych členov SZMF
 • Volené orgány
  • Prezident
   • je štatutárnym zástupcom SZMF
   • zastupuje SZMF navonok
   • zastupuje SZMF v medzinárodných organizáciách (napr. EMF, WMF)
  • Generálny sekretár
   • riadi administratívu SZMF
   • zodpovedný za internú komunikáciu SZMF
  • Výkonný výbor
   • skladá za zo 7 členov (prezident, viceprezident, gen.sekretár a 4 členovia)
   • výkonný orgán SZMF
   • riadi SZMF medzi zasadaniami Valného zhromaždenia
  • Odvolacia a revízna komisia
   • kontrolná činnosť
   • dohľad nad činnosťou Výkonného výboru

Oddelenia a komisie

SZMF je športový zväz na Slovensku. SZMF je organizátorom a najvyšším orgánom malého futbalu na Slovensku a je spôsobilý prijímateľ verejných prostriedkov.
SZMF je riadnym členom Európskej federácie malého futbalu (EMF) a riadnym členom Svetovej federácie malého futbalu (WMF).