Výkonný výbor SZMF

Aktuálni členovia VV SZMF

Prezident:

 • Peter Králik

Viceprezident:

 • Ondrej Kačmár

Generálny sekretár:

 • Matúš Kocún

Členovia:

 • Stanislav Cintavý
 • Ján Račko
 • Dominik Jakubkovič

 

Práva a povinnosti Výkonného výboru SZMF sú upravé v § 20 a § 21 Stanov SZMF:

§ 20

Výkonný výbor

 1. Výkonný výbor je výkonným orgánom SZMF. Výkonný výbor realizuje a zodpovedá za činnosť SZMF a plní všetky úlohy mu zverené Valným zhromaždením.
 2. Výkonný výbor sa skladá z 7 členov, a to prezident SZMF, viceprezident SZMF, generálny sekretár a 4 ďalších členov výkonného výboru.
 3. Funkčné obdobie členov Výkonného výboru je päťročné.
 4. V prípade odstúpenia alebo úmrtia člena Výkonného výboru zvolí najbližšie Valné zhromaždenie nového člena. Koniec funkčného obdobia nového člena je rovnaký ako koniec funkčného obdobia nahradeného člena Výkonného výboru.
 5. Výkonný výbor je uznášaniaschopný ak je na zasadaní Výkonného výboru prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jeho členov.
 6. Výkonný výbor sa schádza podľa potreby, minimálne však 3 x ročne, prípadne môže namiesto osobného stretnutia zorganizovať elektronický konferenčný hovor (cez internet, mobilný telefón). Zasadnutia zvoláva prezident SZMF alebo ním poverená osoba. Prezident SZMF zasadnutiam Výkonného výboru predsedá. Na žiadosť nadpolovičnej väčšiny členov Výkonného výboru, zvolá prezident SZMF schôdzu Výkonného výboru do 30 dní od vyžiadania.
 7. Člen Výkonného výboru nesmie hlasovať vo veci, v ktorej by jeho osoba mohla byť v konflikte záujmov. V prípade sporu, či sa jedná o konflikt záujmov, o tom rozhodne Výkonný výbor.
 8. Rozhodnutie Výkonného výboru nadobúda platnosť okamžite, ak Výkonný výbor nestanoví inak.
 9. Výkonný výbor môže pozastaviť členovi Výkonného výboru jeho členstvo v tomto orgáne SZMF, a to do nasledujúceho Valného zhromaždenia, ak sa domnieva, že sa daný člen dopustil hrubého zanedbania povinností. Toto rozhodnutie je platné len vtedy, ak sa vyslovia pre neho tri štvrtiny alebo viac všetkých členov Výkonného výboru.
 10. Evidenciu prihlášok členov vedie Výkonný výbor SZMF, alebo ním poverený orgán, alebo osoba.
 11. Výkonný výbor má informačnú povinnosť voči riadnym členom SZMF. Informačná povinnosť spočíva predovšetkým vo zverejňovaní zápisníc, rozhodnutia, rozpočtu a správy o hospodárení členom SZMF. Výkonný výbor je povinný zaslať zápis zo svojho zasadania riadnym členom SZMF do 7 dní od skončenia svojho zasadania.

§ 21

Právomoci Výkonného výboru

Výkonný výbor má tieto právomoci:

 1. vykonáva stratégiu rozvoja SZMF,
 2. vykonáva všetky rozhodnutia schválené Valným zhromaždením ,
 3. pripravuje a zvoláva riadne a mimoriadne zasadnutia Valných zhromaždení,
 4. zastupuje SZMF voči tretím stranám,
 5. výkonne riadia SZMF,
 6. predkladá Valnému zhromaždeniu na schválenie žiadosti o prijatie nových členov ,
 7. vydáva smernice, poriadky a ďalšie dokumenty SZMF a modifikuje pravidlá malého futbalu v zmysle medzinárodných pravidiel malého futbalu,
 8. zriaďuje komisie a oddelenia, prípadne ďalšie pracovné tímy SZMF a volí ich členov a predsedov.
 9. menuje hospodára.
 10. definuje organizačnú štruktúru SZMF,
 11. valnému zhromaždeniu navrhuje výšku členských príspevkov, registračných poplatkov a ďalších poplatkov či pokút.
 12. je oprávnená preniesť realizáciu určitých úloh na niektorého zo svojich členov alebo na inú osobu na základe zmluvy alebo plnej moci.