Výkonný výbor SZMF

Aktuálni členovia VV SZMF

Prezident
Peter Králik

Viceprezident
Matúš Kocún

Členovia:
Ondrej Kačmár
Ján Račko
Dominik Jakubkovič

VV SZMF: na fotke zľava Ondrej Kačmár, Matúš Kocún, Peter Králik, Ján Račko, Dominik Jakubkovič


Práva a povinnosti Výkonného výboru SZMF sú upravené v § 17 a § 18 Stanov SZMF.

§ 17
Výkonný výbor

1. Výkonný výbor je výkonným orgánom SZMF. Výkonný výbor realizuje a zodpovedá za činnosť SZMF a plní všetky úlohy mu zverené Valným zhromaždením.

2. Výkonný výbor sa skladá z 5 členov, a to prezident SZMF, viceprezident SZMF a ďalší 3 členovia výkonného výboru.

3. Funkčného obdobie členov Výkonného výboru je päťročné.

4. V prípade odstúpenia alebo úmrtia člena Výkonného výboru zvolí Valné zhromaždenie na najbližšom zasadnutí nového člena Výkonného výboru.

5. Výkonný výbor je uznášaniaschopný, ak je na zasadaní Výkonného výboru prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jeho členov.

6. Výkonný výbor sa schádza podľa potreby, minimálne však 3 x ročne, prípadne môže namiesto osobného stretnutia zorganizovať elektronický konferenčný hovor (cez internet, mobilný telefón). Zasadnutia zvoláva prezident SZMF alebo ním poverená osoba. Prezident SZMF zasadnutiam Výkonného výboru predsedá. Na žiadosť nadpolovičnej väčšiny členov Výkonného výboru, zvolá prezident SZMF schôdzu Výkonného výboru do 30 dní od vyžiadania.

7. Člen Výkonného výboru nesmie hlasovať vo veci, v ktorej by jeho osoba mala byť v konflikte záujme. V prípade sporu, či sa jedná o konflikt záujmov, tom rozhodne Výkonný výbor.

8. Rozhodnutie Výkonného výboru nadobúda platnosť okamžite, ak Výkonný výbor nestanoví inak.

9. Výkonný výbor môže pozastaviť členovi Výkonného výboru jeho členstvo v takomto orgáne SZMF, a to do nasledujúceho Valného zhromaždenia, ak sa domnieva, že sa daný člen dopustil hrubého zanedbania povinností, alebo konal v rozpore s cieľmi a stanovami SZMF. Toto rozhodnutie je platné len vedy, ak sa vyslovia pre neho dve tretiny alebo viac všetkých členov Výkonného výboru.

10. Evidenciu prihlášok členov vedie Výkonný výbor SZMF, alebo ním poverený orgán, alebo osoba.

11. Výkonný výbor schvaľuje rozpočet, účtovnú závierku a správu o činnosti,

12. Výkonný výbor má informačnú povinnosť voči riadnym členom SZMF. Informačná povinnosť spočíva predovšetkým vo zverejňovaní zápisníc, rozhodnutia, rozpočtu a správy o hospodárení členom SZMF. Výkonný výbor je povinný zaslať zápis zo svojho zasadania riadnym členom SZMF do 14 dní od skončenia svojho zasadania.

§ 18
Právomoci Výkonného výboru

Výkonný výbor má tieto právomoci:

1. vykonáva stratégiu rozvoja SZMF,

2. vykonáva všetky rozhodnutia schválené Valným zhromaždením,

3. pripravuje a zvoláva riadne a mimoriadne zasadnutia Valných zhromaždení,

4. výkonne riadi SZMF,

5. vydáva smernice, poriadky a ďalšie dokumenty SZMF a modifikuje pravidlá malého futbalu v zmysle medzinárodných pravidiel malého futbalu

6. zriaďuje komisie a oddelenia, prípadne ďalšie pracovné tímy SZMF a volí a odvoláva ich členov a predsedov,

7. menuje hospodára,

8. definuje organizačnú štruktúru SZMF,

9. valnému zhromaždeniu navrhuje výšku členských príspevkov, registračných poplatkov a ďalších poplatkov či pokút,

10. je oprávnený preniesť realizáciu určitých úloh na niektorého zo svojich členov alebo na inú osobu na základe zmluvy alebo plnej moci.

11. VV schvaľuje návrh prezidenta na ustanovenie a odvolanie generálneho sekretára.