Valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom SZMF. Jeho štatút upravujú Stanovy SZMF v § 12 až § 19:

§ 12

Valné zhromaždenie

 1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom SZMF. Jeho rozhodnutia a uznesenia sú záväzné pre všetkých členov SZMF.
 2. Valného zhromaždenia sa zúčastňujú štatutárni zástupcovia oblastných zväzov, ktorí sú členmi SZMF a členovia Výkonného výboru. Títo zástupcovia majú právo hlasovať. Každý riadny člen SZMF má jeden hlas. Žiadny zástupca oblastného zväzu nemôže zastupovať iného člena valného zhromaždenia. Valné zhromaždenie môže byť riadne alebo mimoriadne.
 3. Právo hlasovať má iba štatutárni zástupca oblastného zväzu malého futbalu, alebo osoba, ktorá bola štatutárnym zástupcom oblastného zväzu splnomocnená, aby ju zastupovala na zasadnutí riadneho aj mimoriadneho Valného zhromaždenia alebo tá osoba, ktorá bola menovaná oblastným zväzom, pokiaľ túto udalosť stanovy oblastného zväzu stanovujú.
 4. Valné zhromaždenie zvoláva Výkonný výbor alebo prezident SZMF, a to minimálne raz ročne. Riade valné zhromaždenie nie je možné usporiadať elektronicky, teda napr. v podaní konferenčného hovoru. Mimoriadne valné zhromaždenia môžu byť vedené ako osobnou účasťou členov valného zhromaždenia na jednom mieste, tak aj elektronicky, teda prostredníctvom internetového či mobilného audio alebo video hovoru.

§ 13

Povinnosti Valného zhromaždenia

 

Valné zhromaždenie:

 1. aktualizuje a mení stanovy SZMF,
 2. prijíma, pozastavuje alebo vylučuje člena zo SZMF,
 3. schvaľuje zápisnicu z rokovania Valného zhromaždenia,
 4. schvaľuje rozpočet, účtovnú závierku a správu o činnosti,
 5. menuje a odvoláva členov Výkonného výboru,
 6. udeľuje titul čestného člena SZMF,
 7. rozhoduje o zrušení SZMF,
 8. vykonáva akúkoľvek ďalšiu právomoc, ktorá nie je výhradne stanovená v stanovách alebo iných dokumentoch SZMF inému orgánu,
 9. rozhoduje o členstve SZMF v športových a iných spolkoch.

§ 14

Všeobecné informácie k Valnému zhromaždeniu

 1. Termín konania Valného zhromaždenia je určený rozhodnutím Výkonného výboru.
 2. Pozvánka s programom riadneho Valného zhromaždenia je rozoslaná členom SZMF vždy minimálne 30 dní pred dňom jeho konania prostredníctvom elektronickej pošty.
 3. Mimoriadne Valné zhromaždenie zvoláva Výkonný výbor SZMF na žiadosť prezidenta zväzu alebo 2/3 členov výkonného výboru alebo na základe písomnej alebo elektronickej žiadosti 1/2 riadnych členov SZMF. V prípade žiadosti o konanie mimoriadneho zasadania Valného zhromaždenia je potrebné vždy uviesť odôvodnenie žiadosti. V tomto prípade sa mimoriadne zasadnutie musí konať najskôr 30 dní od doby, kedy sa požiadalo o mimoriadne zasadnutie Valného zhromaždenia. Členovia SZMF musia byť najneskôr 21 dní pred dátumom konania mimoriadneho Valného zhromaždenia elektronicky ​​informovaní.
 4. Prezident SZMF predsedá valnému zhromaždeniu. V neprítomnosti prezidenta, ho na zasadnutí nahradí viceprezident , v neprítomnosti oboch – prezidenta aj viceprezidenta – ich nahradí osoba, ktorú si zvolí Valné zhromaždenie z prítomných členov Výkonného výboru.
 5. Každý člen má jeden hlas. V prípade nerozhodného výsledku v hlasovaní rozhoduje hlas osoby, ktorá predsedá valnému zhromaždeniu .
 6. Návrhy predložené menej ako 45 dní pred termínom riadneho zasadnutia Valného zhromaždenia nebo menej ako 21 dní pred termínom mimoriadneho zasadnutia Valného zhromaždenia, alebo v jeho priebehu, môžu byť valným zhromaždením riešené len v prípade, ak pre ich prerokovanie hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov Valného zhromaždenia.
 7. Zmena sídla SZMF alebo zrušenie SZMF nemôže byť predmetom návrhu, ktorý bol podaný v dobe kratšej ako 45 dní pred zasadnutím riadneho Valného zhromaždenia, alebo v priebehu Valného zhromaždenia.
 8. Účastníkmi Valného zhromaždení môžu byť iba delegáti oblastných zväzov v počte max. 2 osoby za 1 oblastný zväz (príp. 1 osoba, v prípade, že oblastný zväz má svojho zástupcu vo výkonnom výbore), ďalej členovia výkonného výboru SZMF a hostia pozvaní Výkonným výborom nebo prezidentom SZMF.
 9. V prípade mimoriadneho Valného zhromaždenia môže Výkonný výbor znížiť počet tzv. prísediacich k delegátovi Valného zhromaždenia alebo zakázať účasť osôb prísediacich delegátom.
 10. Ak nie je uvedené inak, za delegátov sú považovaní štatutárni zástupcovia členov SZMF (prezidenti alebo predsedovia oblastných zväzov alebo nimi, prípadne stanovami oblastného zväzu SZMF, pokiaľ toto pravidlo stanovy upravujú, delegovaný zástupca). V prípade zmeny delegáta musí oblastný zväz poslať písomne ​​alebo elektronicky na e-mail SZMF zmenu mena delegáta pre zasadnutie Valného zhromaždenia, a to najneskôr 48 hodín pred zasadnutím, inak potenciálnemu delegátovi bude uprené právo riadne hlasovať. Delegát musí byť schopný preukázať svoju totožnosť prostredníctvom dokladu totožnosti (občiansky preukaz alebo pas ) a platnej, notársky overenej plnej moci.

§ 19

Kvórum a proces hlasovania Valného zhromaždenia

 1. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné ak je prítomná aspoň polovica riadnych členov SZMF.
 2. Kvórum pre rozhodovanie je nadpolovičná väčšina prítomných delegátov s hlasovacím právom (zástupcov členov SZMF).
 3. Kvórum na zmeny stanov a zrušenie SZMF sú 2/3 riadnych členov SZMF s hlasovacím právom.
 4. Člen SZMF, voči ktorému má SZMF finančnú pohľadávku, napr. nemá uhradené členské príspevky za daný alebo predchádzajúci rok (roky), nemá hlasovacie právo.
 5. Hlasovanie sa vykonáva zdvihnutím ruky, prostredníctvom hlasovacích strojov, hlasovacích lístkov alebo elektronicky.
 6. Zmena spôsobu hlasovania je možná na základe výzvy aspoň 30% prítomných členov valného zhromaždenia.
 7. Nečitateľné, neplatné, prázdne alebo nesprávne hlasy, sa nezahŕňajú do počtu platných hlasov. Do platných hlasov sa zahŕňajú iba hlasy, obsahujúce mená kandidátov alebo tzv text v znení „zdržal sa“.
 8. Členovia, ktorí majú alebo by mohli mať vo veci konflikt záujmov, sa nemôžu zúčastňovať porád a hlasovaní o tejto záležitosti. V prípade sporu, či sa jedná o konflikt záujmov, o tom rozhodne Valné zhromaždenie.
 9. Hlasovanie musí byť otvorené, ak Valné zhromaždenie nerozhodne inak.
 10. Základné orgány SZMF (viď. § 11) volia delegáti Valného zhromaždenia tajnou voľbou prostredníctvom hlasovacích lístkov vhodených do urny. V prípade, že nadpolovičnej väčšiny niektorý z kandidátov nedosiahol v prvom kole, koná sa druhé kolo, do ktorého postupujú dvaja najúspešnejší kandidáti z kola prvého. Ak do druhého kola postúpi viac ako dvaja kandidáti (za predpokladu , že niektorí kandidáti dostali rovnaký počet hlasov), postúpia do ďalšieho kola opäť iba dvaja najúspešnejší kandidáti z kola druhého. Zvolený je ten kandidát, ktorý dostal viac ako 50 % hlasov od všetkých prítomných delegátov v kole prvom, prípadne v niektorom z ďalších kôl.
 11. V prípade, že sa dohodne nadpolovičná väčšina zúčastnených členov Valného zhromaždenia je možné hlasovanie aklamáciou.