Stanovy

Oficiálne Stanovy SZMF na stiahnutie

Stanovy

Slovenského zväzu malého futbalu

 

Obsah

Stanovy. 1

Slovenského zväzu malého futbalu. 1

Názov, sídlo, právna forma a znaky SZMF. 3

Účel SZMF. 3

Ciele SZMF. 3

Členstvo v SZMF a členovia SZMF. 5

Riadne členstvo. 5

Individuálne členstvo. 6

Čestné členstvo. 6

Práva členov SZMF. 6

Povinnosti členov SZMF. 7

Využívanie práv. 8

Základné orgány SZMF. 8

Valné zhromaždenie. 8

Povinnosti Valného zhromaždenia. 9

Všeobecné informácie k Valnému zhromaždeniu. 9

Kvórum a proces hlasovanie Valného zhromaždenia. 10

Výkonný výbor. 11

Právomoci Výkonného výboru. 12

Prezident 12

Viceprezident 13

Generálny sekretár. 13

Odvolacia a revízna komisia. 14

Spoločné ustanovenia pre orgány SZMF. 14

Spôsobilosť kandidátov a delegátov. 15

Zodpovednosť orgánov SZMF. 15

Oddelenia a komisie SZMF. 15

Územné členenie. 15

Zásady hospodárenia / Financie a fondy. 16

Uplatňovanie práv a riešenie sporov. 16

Dohľad nad činnosťou. 16

Prechodné a záverečné ustanovenia. 17

 

 

§ 1

Názov, sídlo, právna forma a znaky SZMF

 1. Názov občianskeho združenia je Slovenská zväz malého futbalu, v skrátenej podobe „SZMF“.
 2. Slovenský zväz malého futbalu (ďalej len „SZMF“) je národný športovým zväzom[1], ktorý má právnu formu občianskeho združenia založeného podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
 3. SZMF je organizátorom a predstaviteľom malého futbalu v Slovenskej republike. Vytvorili ho zástupcovia oblastných líg malého futbalu na Slovensku. členovia SZMF sa dohodli dodržiavať tieto stanovy.
 4. SZMF je založený na dobu neurčitú.
 5. SZMF je členom Európskej federácia malého futbalu (World Minifootball Federation, WMF) a je najvyššou autoritou malého futbalu v Slovenskej republike.
 6. Sídlom SZMF je Jašíková 24, 821 03 Bratislava – Ružinov, Slovenská republika

 

§ 2

Účel SZMF

 1. SZMF je zastrešujúcou organizáciou malého futbalu v Slovenskej republike. Má za cieľ podporovať, rozvíjať, modernizovať a sledovať malý futbal v Slovenskej republike a prispievať k pozitívnemu športovému rozvoju spoločnosti.

 

§ 3

Ciele SZMF

Ciele SZMF sú:

 1. podporovať a rozvíjať malý futbal v Slovenskej republike,
 2. zaisťovať vzdelávanie a školenie rozhodcov,
 3. podporovať mládež a predovšetkým športovo talentovanú mládež za účelom jej rozvoja a reprezentácie národného tímu malého futbalu Slovenskej republiky na medzinárodných turnajoch,
 4. podporovať hráčov malého futbalu so zdravotným postihnutím,
 5. získavať finančné prostriedky pre národné reprezentačné tímy Slovenskej republiky, športovo talentovanú mládež a mládež obecne, pre športový rozvoj oblastných zväzov malého futbalu za účelom neustáleho zlepšovania a skvalitňovania servisu zo strany oblastných zväzov voči svojim členom a pre výstavbu a rekonštrukciu športovísk pre malý futbal,
 6. archivovať a zverejňovať výsledky všetkých celoštátnych súťaží, ktoré sú organizovaná SZMF,
 7. zastupovať záujmy svojich členov pred verejnými a súkromnými orgánmi ostatnými športovými zväzmi a médiami na republikovej úrovni,
 8. medializovať a propagovať slovenský malý futbal nielen u nás, ale aj v zahraničí, a to primárne v spolupráci s Európskou s Svetovou federáciou malého futbalu,
 9. organizovať a podporovať Majstrovstvá Slovenskej republiky a Pohár víťazov pohárov, ale tiež ďalšie turnaje malého futbalu v kategóriách mládeže, žien, mužov a seniorov (veteránov),
 10. stanoviť pravidlá pre prevádzkovanie a organizovanie športovej činnosti v rámci SZMF,
 11. spolupracovať s ďalšími organizáciami, ktoré zdieľajú podobné ciele v oblasti rozvoja a usporadúvanie akcií malého futbalu,
 12. pomáhať svojim členom v rozvoji, rovnako tak aj svojim členom, ktorí sú členmi niektorej z komisií, oddelení, rady či oddelení v Európskej alebo Svetovej federácii malého futbalu,
 13. spolupracovať s ďalšími národnými zväzmi malého futbalu v zahraničí za účelom športovej spolupráce a podpory rozvoja malého futbalu,
 14. rešpektovať rozhodnutia Európskej a Svetovej federácie malého futbalu s prípadnou modifikáciou stanovenou v poriadkoch, smerniciach a iných dokumentoch, vydaných SZMF,
 15. podporovať vznik a činnosť malého futbalu v každom okrese, kraji či danej oblasti,
 16. podporovať malý futbal ako nástroj zdravia upevňujúci telesné aktivity,
 17. podporovať rovní príležitosti vzdelávania, odbornej prípravy, sociálneho začlenenia a integrácie prostredníctvom športu a boja proti diskriminácii, rasizmu a xenofóbii v športe,
 18. stanoviť kritéria kvality športových zariadení,
 19. bojovať proti zvýšeniu úrovne výkonnosti pri použití zakázaných látok, ako je doping. Rovnako tak aj bojovať proti korupcii alebo nepatričnému ovplyvňovaniu výsledkov stretnutí, vrátane prijímania a ponúkania akýchkoľvek neoprávnených výhod alebo darov za účelom ovplyvniť výsledok. SZMF spadá do kompetencií Antidopingovej agentúry SR.
 20. zvyšovať účinnosť a efektívnosť fungovania národných inštitúcií v oblasti športu,
 21. stanoviť pravidlá na prevádzkovanie a organizovanie športových činností.

Prostredníctvom vyhotovených pravidiel, smerníc, poriadkov a ďalších dokumentov sa usiluje SZMF o dosiahnutie svojich cieľov. Realizácia cieľov SZMF je dosiahnutá bez náboženských alebo rasových dôvodov. Ďalšie ciele definuje Valné zhromaždenie SZMF.

 

§ 4

Členstvo v SZMF a členovia SZMF

 1. Členstvo v SZMF je dobrovoľné. Každý člen môže kedykoľvek v súlade v s týmito stanovami požiadať o orgány združenia o vystúpenie zo SZMF.[2]
 2. Členstvo v SZMF je vyjadrením podpory, lojality a stotožnenia sa člena združenia s poslaním, cieľmi a úlohami, ako je s pravidlami fungovania SZMF ako občianskeho združenia.
 3. Členstvom v SZMF člen združenia prejavuje svoj súhlas a vôľu podriadiť sa platným pravidlám zakotveným v týchto stanovách a v ostatných predpisoch SZMF, EMF, WMF ako aj rozhodnutiam príslušných orgánov vydaným v súlade s nimi.
 4. Práva a povinnosti členov môžu byť okrem týchto stanov upravené aj ďalšími predpismi SZMF.
 5. Členstvo v SZMF je riadne, individuálne a čestné.

 

§ 5

Riadne členstvo

 1. Riadnym členom SZMF sú oblastné zväzy malého futbalu, ktoré SZMF priamo zakladá a oblastné zväzy, ktoré boli založené bez pomoci SZMF a následne vstúpili do SZMF.
 2. Oblastný zväz je právnickou osobou, ktorá zastrešuje a organizuje súťaže malého futbalu v danej oblasti na území Slovenskej republiky. V tejto Oblasti organizuje súťaže malého futbalu minimálne pre 4 tímy.
 3. O prijatie riadneho člena SZMF rozhoduje po splnení všetkých podmienok vstupu do SZMF, ktoré sú uvedené v smernici k registrácii nového člena SZMF. Žiadateľ sa stáva riadnym členom SZMF v deň, kedy ho príjme nadpolovičná väčšina členov valného zhromaždenia SZMF.
 4. Členstvo končí rozpustením, odňatím, vylúčením, pozastavením alebo zrušením oblastného zväzu z organizácie.
 5. Pri zániku členstva rozhoduje výkonný výber SZMF o prípadných otázkach, ktoré sú späté s organizáciou súťaží malého futbalu. Musí však rozhodnúť v záujme prospechu malého futbalu, napr. tak, že práva k súťažiam zaniknutého člena prevedie na iného riadneho člena. Prednostne tieto práva ponúkne subjektu, ktorému prislúchali pred ich prevodom, pokiaľ tento subjekt právne existuje.
 6. Člen, ktorého členstvo bolo ukončené nesmie mať žiadny nárok na majetok SZMF. Ukončené členstvo platí, kedy člen nerešpektuje rozhodnutie valného zhromaždenia alebo hrubo porušil interné dokumenty SZMF alebo nejaví záujem naďalej v SZMF zotrvať, napr. nulová komunikácia apod.
 7. Členom, ktorí neplnia svoje povinnosti aj napriek písomnému napomenutiu, môže ich členstvo v SZMF dočasne pozastaviť Výkonný výber a predložiť Valnému zhromaždeniu návrh na vylúčenie člena.

 

§ 6

Individuálne členstvo

 1. Individuálne členstvo v SZMF vzniká automaticky každému členovi, ktorý je fyzickou osobou, oblastného zväzu okamžikom vstupu do oblastného zväzu a prijatím za člena SZMF.
 2. Individuálne členstvo zaniká v prípadoch uvedených v 8 týchto stanov a taktiež v prípade zániku individuálneho členstva v oblastnom zväze.
 3. V prípade prestúpenia individuálneho člena z jedného oblastného zväzu do iného, členstvo v SZMF tomuto členovi nezaniká.

 

§ 7

Čestné členstvo

 1. Za čestného člena SZMF môže byť prijatá osoba, ktorá sa zvlášť zaslúžila o rozvoj alebo propagácia slovenského malého futbalu.
 2. Návrh na prijatie čestného člena môže predložiť Valnému zhromaždeniu Prezident SZMF alebo iný člen výkonného výboru alebo riadny člen SZMF.
 3. Prezidentovi, ktorý sa mimoriadnou mierou zaslúžil o rozvoj slovenského malého futbalu, môže byť na návrh člena SZMF Valným zhromaždením priznaný titul čestného prezidenta SZMF. Čestný prezident SZMF sa priznaním toho titulu stáva súčasne aj čestným členom.
 4. Čestný člen má právo zúčastniť sa zasadaní Valného zhromaždenia bez hlasovacieho práva.
 5. Udeľovanie ďalších titulov, ocenení a vyznamenaní upraví osobitný predpis schválený výkonným výborom.

 

§ 8

Práva členov SZMF

Členovia majú nasledujúce práva:

 1. byť pravidelne informovaní o zásadných rozhodnutiach a činnosti SZMF,
 2. zúčastniť sa a vykonávať svoje hlasovacie práva na valnom zhromaždení,
 3. vypracovať návrh k jednaniu valného zhromaždenia,
 4. navrhovať kandidátov na voľbu prezidenta a viceprezidentov SZMF, členov Výkonného výboru, členov komisií a oddelení, prípadne na ďalšie posty, ktoré zriaďuje výkonný výbor alebo valné zhromaždenie,
 5. v prípade dosiahnutia veku min. 18 rokov byť volený (ako individuálny člen) do orgánov SZMF, ale aj orgánov Európskej a Svetovej federácie malého futbalu, ak mu dá k tomu výkonný výbor SZMF mandát (v prípade viacerých kandidátov na jeden post rozhodne o tomto mandáte valné zhromaždenie),
 6. zúčastniť sa súťaží organizovaných SZMF,
 7. zúčastniť sa rôznych akcií, stretnutí, konferencií organizovaných SZMF,
 8. vykonávať všetky ďalšie práve vyplývajúce zo stanov, predpisov, smerníc a rozhodnutí SZMF,
 9. získavať financie z rozpočtu SZMF určené k zaisteniu realizácie oblastných súťaži malého futbalu v Slovenskej republike a ich modernizáciu,
 10. posielať návrh na rokovanie výkonného výboru a valného zhromaždenia,
 11. vystúpiť zo SZMF. V takomto prípade môže člen vystúpiť iba ak má vyrovnané všetky záväzky voči SZMF. Žiadosť o vystúpenia je potrebné poslať doporučene na adresu SZMF. Doba medzi prijatím žiadosti o vystúpenie člena a oficiálnym zákonitom štatútu SZMF je 60 kalendárnych dní.

 

§ 9

Povinnosti členov SZMF

Členovia majú tieto povinnosti:

 1. Vziať na vedomie a splniť bez výhrad rozhodnutia orgánov SZMF, avšak s právom možností odvolania sa proti rozhodnutiu v danej inštancii ku kompetentnému orgánu SZMF,
 2. dodržiavať stanovy a dokumenty SZMF,
 3. hradiť ročný členský príspevok, ktorý je stanovený na návrh Výkonného výboru valným zhromaždením SZMF,
 4. prostredníctvom SZMF podávať návrh Európskej alebo Svetovej federácii malého futbalu,
 5. odpovedať na žiadosti Výkonného výboru pokiaľ možno v stanovej lehote,
 6. informovať kompetentný orgán SZMF o štatistikách oblastného zväzu, predovšetkým o počte tímov, členov, súťaží a ďalších informáciách, ktoré si SZMF vyžiada,
 7. informovať generálneho sekretára SZMF o svojich štatutárnych zástupcoch, zmene stanov a kontaktných údajoch na zodpovedné osoby,
 8. snažiť sa zjednotiť pravidlá malého futbalu podľa medzinárodných pravidiel pre malý futbal s ohľadom na aktuálne možnosti v regióne (napr. potrebné adekvátne rozmery športoviska a.i.),
 9. modernizovať a rozvíjať malý futbal v danej oblasti Slovenskej republiky a spoločne s tým aj členskú základňu.

 

§ 10

Využívanie práv

SZMF je vlastníkom všetkých práv pochádzajúcich zo súťaži a iných akcií organizovaných priamo SZMF, a to bez obmedzení, pokiaľ  ide o obsah, čas, miesto a právo. Tieto práva zahrňujú okrem iného všetky druhy finančných práv, audiovizuálny a rozhlasový záznam, reprodukciu a vysielacie práva, multimediálne práva, marketingové práva a propagační práve a nehmotné práva, ako sú znaky, logá, emblémy a práva vyplývajúce z autorského zákona. O rozdelení príjmu z hospodárskej činnosti z vyššie uvedených vecí, rozhodne Valné zhromaždenie na základe podkladov predložených Výkonným výborom. Výkonný výbor môže vydať predpisy upravujúce uplatňovanie týchto práv.

 

§ 11

Základné orgány SZMF

 1. Základnými orgánmi SZMF sú:
  • Valné zhromaždenie,
  • Výkonný výbor,
  • Prezident,
  • Viceprezident,
  • Generálny sekretár,
  • Odvolacia a revízna komisia
 2. Orgány SZMF môžu podľa potreby vytvárať ďalšie odborné útvary.

 

§ 12

Valné zhromaždenie

 1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom SZMF. Jeho rozhodnutia a uznesenia sú záväzné pre všetkých členov SZMF.
 2. Valného zhromaždenia sa zúčastňujú štatutárni zástupcovia oblastných zväzov, ktorí sú členmi SZMF a členovia Výkonného výboru. Títo zástupcovia oblastného zväzu nemôže zastupovať iného člena valného zhromaždenia. Valné zhromaždenie môže byť riadne alebo mimoriadne.
 3. Právo hlasovať má iba štatutárny zástupca oblastného zväzu malého futbalu alebo osoba, ktorá bola štatutárnym zástupcom oblastného zväzu splnomocnená, aby ju zastupovala na zasadnuté riadneho aj mimoriadneho Valného zhromaždenia alebo tá osoba, ktorá bola menovaná oblastným zväzom, pokiaľ túto udalosť stanovy oblastného zväzu stanovujú.
 4. Valné zhromaždenie zvoláva Výkonný výbor alebo prezident SZMF, a to minimálne raz ročne. Riadne valné zhromaždenie nie je možné usporiadať elektronicky, teda napr. v podaní konferenčného hovoru. Mimoriadne valné zhromaždenia môžu byť vedené ako osobou účasťou členov valného zhromaždenia na jednom mieste, tak aj elektronicky, teda prostredníctvom internetového či mobilného audio alebo video hovoru.

 

§ 13

Povinnosti Valného zhromaždenia

Valné zhromaždenia:

 1. aktualizuje a mení stanovy SZMF,
 2. prijíma, pozastavuje alebo vylučuje člena zo SZMF,
 3. schvaľuje zápisnicu z rokovania Valného zhromaždenia,
 4. schvaľuje rozpočet, účtovnú závierku a správu o činnosti,
 5. menuje a odvoláva členov Výkonného výboru,
 6. udeľuje titul čestného člena SZMF,
 7. rozhoduje o zrušení SZMF,
 8. vykonáva akúkoľvek ďalšiu právomoc, ktorá nie je výhradne stanovená v stanovách alebo iných dokumentoch SZMF v športových a iných spolkoch.

 

§ 14

Všeobecné informácie k Valnému zhromaždeniu

 1. Termín konania Valného zhromaždenia je určený rozhodnutím Výkonného výboru.
 2. Pozvánka s programom riadneho Valného zhromaždenia je rozoslaná členom SZMF vždy minimálne 30 dní pred dňom jeho konania prostredníctvom elektronickej pošty.
 3. Mimoriadne Valné zhromaždenie zvoláva Výkonný výbor SZMF na žiadosť prezidenta zväzu alebo 2/3 členov výkonného výboru alebo na základe písomnej alebo elektronickej žiadosti 1/2 riadnych členov SZMF. V prípade žiadosti o konanie mimoriadneho zasadania Valného zhromaždenia je potrebné vždy uviesť odôvodnenia žiadosti. V tomto prípade sa mimoriadne zasadnutie musí konať najskôr 30 dní od doby, kedy sa požiadalo o mimoriadne zasadnutia Valného zhromaždenia. Členovia SZMF musia byť najneskôr 21 dní pred dátumom konania mimoriadneho Valného zhromaždenia elektronicky informovaní.
 4. Prezident SZMF predsedá valnému zhromaždeniu. V neprítomnosti prezidenta, ho na zasadnutí nahradí viceprezident, v neprítomnosti oboch – prezidenta aj viceprezidenta – ich nahradí osoba, ktorú si zvolí Valné zhromaždenie z prítomných členov Výkonného výboru.
 5. Každý člen má jeden hlas. V prípade nerozhodného výsledku v hlasovaní rozhoduje hlas osoby, ktorá predsedá valnému zhromaždeniu.
 6. Návrhy predložené menej ako 45 dní pred termínom mimoriadneho zasadnutia Valného zhromaždenia, alebo v jeho priebehu, môžu byť valným zhromaždením riešené len v prípade, ak pre ich prerokovanie hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov Valného zhromaždenia.
 7. Zmena sídla SZMF alebo zrušenie SZMF nemôže byť predmetom návrhu, ktorý bol podaný v dobe kratšej ako 45 dní pred zasadnutím riadneho Valného zhromaždenia, alebo v priebehu Valného zhromaždenia,
 8. Účastníkmi Valného zhromaždení môžu byť iba delegáti oblastných zväzov v počte max. 2 osoby za 1 oblastný zväz (príp. 1 osoba, v prípade, že oblastný zväz má svojho zástupcu vo výkonnom výbore), ďalej členovia výkonného výboru SZMF a hostia pozvaní Výkonným výborom alebo prezidentom SZMF.        
 9. V prípade mimoriadneho Valného zhromaždenia môže Výkonný výbor znížiť počet tzv. prísediacich k delegátovi Valného zhromaždenia alebo zakázať účasť osôb prísediacich delegátom.
 10. Ak nie je uvedené inak, za delegátov sú považovaní štatutárni zástupcovia členov SZMF (prezidenti alebo predsedovia oblastných zväzov alebo nimi, prípadne stanovami oblastného zväzu SZMF, pokiaľ toto pravidlo stanovy upravujú, delegovaný zástupca). V prípade zmeny delegáta pre zasadnutia Valného zhromaždenia, a to najneskôr 48 hodín pred zasadnutím, inak potenciálnemu delegátovi bude uprené právo riadne hlasovať. Delegát musí byť schopný preukázať svoju totožnosť prostredníctvom dokladu totožnosti (občiansky preukaz alebo pas) a platnej, notársky overenej plne moci.

 

§ 19

Kvórum a proces hlasovanie Valného zhromaždenia

 1. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné ak je prítomná aspoň polovica riadnych členov SZMF.
 2. Kvórum pre rozhodovanie je nadpolovičná väčšina prítomných delegátov a hlasovacím právom (zástupcov členov SZMF).
 3. Kvórum na zmeny stanov a zrušenie SZMF sú 2/3 riadnych členov SZMF s hlasovacím právom.
 4. Členom SZMF, voči ktorému má SZMF finančnú pohľadávku, napr. nemá uhradené členské príspevky za daný alebo predchádzajúci rok (roky), nemá hlasovacie právo.
 5. Hlasovanie sa vykonáva zdvihnutím ruky, prostredníctvom hlasovacích strojov, hlasovacích alebo elektronicky.
 6. Zmena spôsobu hlasovania je možná na základe výzvy aspoň 30 % prítomných členov valného zhromaždenia.
 7. Nečitateľné, neplatné, prázdne alebo nesprávne hlasy, sa nezahŕňajú do počtu platných hlasov. Do platných hlasov sa zahŕňajú iba hlasy, obsahujúce mená kandidátov alebo tzv. text v znení „zdržal sa“.
 8. Členovia, ktorí majú alebo by mohli mať vo veci konflikt záujmov, sa nemôžu zúčastňovať porád a hlasovaní o tejto záležitostí. V prípade sporu, či sa jedná o konflikt záujmov, o tom rozhodne Valné zhromaždenie.
 9. Hlasovanie musí byť otvorené, ak Valné zhromaždenie nerozhodne inak.
 10. Základné orgány SZMF (viď. 11) volia delegáti Valného zhromaždenia tajnou voľbou prostredníctvom hlasovacích lístkov vhodených do urny. V prípade, že nadpolovičnej väčšiny niektorý z kandidátov nedosiahol v prvom kole, koná sa druhé kolo, do ktorého postupujú dvaja najúspešnejší kandidáti z kola prvého. Ak do druhého kola postúpi viac ako dvaja kandidáti (za predpokladu, že niektorí kandidáti dostali rovnaký počet hlasov), postúpia do ďalšieho kola opäť iba dva najúspešnejší kandidáti z druhého kola. Zvolený je ten kandidát, ktorý dostal viac ako 50 % hlasov od všetkých prítomných delegátov v kole prvom, prípadne v niektorom z ďalších kôl.
 11. V prípade že sa dohodne nadpolovičná väčšina zúčastnených členov Valného zhromaždenia je možné hlasovanie aklamáciou.

 

§ 20

Výkonný výbor

 1. Výkonný výbor je výkonným orgánom SZMF. Výkonný výbor realizuje a zodpovedá za činnosť SZMF a plní všetky úlohy mu zverené Valným zhromaždením.
 2. Výkonný výbor sa skladá zo 7 členov, a to prezident SZMF, viceprezident SZMF, generálny sekretár SZMF a ďalší 4 členovia výkonného výboru.
 3. Funkčného obdobie členov Výkonného výboru je päťročné.
 4. V prípade odstúpenia alebo úmrtia člena Výkonného výboru zvolí najbližšie Valné zhromaždenie nového člena. Koniec funkčného obdobia nového člena je rovnaký ako koniec funkčného obdobia náhradného člena Výkonného výboru.
 5. Výkonný výbor je uznášaniaschopný ak je na zasadaní Výkonného výboru prítomná nadpolovičný väčšina všetkých jeho členov.
 6. Výkonný výbor sa schádza podľa potreby, minimálne však 3 x ročne, prípadne môže namiesto osobného stretnutia zorganizovať elektronický konferenčný hovor (cez internet, mobilný telefón). Zasadnutia zvoláva prezident SZMF alebo ním poverená osoba. Prezident SZMF zasadnutiam Výkonného výboru predsedá. Na žiadosť nadpolovičnej väčšiny členov Výkonného výboru, zvolá prezident SZMF schôdzu Výkonného výboru do 30 dní od vyžiadania.
 7. Člen Výkonného výboru nesmie hlasovať vo veci, v ktorej by jeho osoba mala byť v konflikte záujme. V prípade sporu, či sa jedná o konflikt záujmov, tom rozhodne Výkonný výbor.
 8. Rozhodnutie Výkonné výboru nadobúda platnosť okamžite, ak Výkonný výbor nestanoví inak.
 9. Výkonný výbor môže pozastaviť členovi Výkonného výboru jeho členov v takomto orgáne SZMF, a to do nasledujúceho Valného zhromaždenia, ak sa domnieva, že sa daný člen dopustil, hrubého zanedbania povinností. Toto rozhodnutie je platné len vedy, ak sa vyslovia pre neho tri štvrtiny alebo viac všetkých členov Výkonného výboru.
 10. Evidencia prihlášok členov vedie Výkonný výbor SZMF, alebo ním poverený orgán, alebo osoba.
 11. Výkonný výbor má informačnú povinnosť voči riadnym členom SZMF. Informačná povinnosť spočíva predovšetkým vo zverejňovaní zápisníc, rozhodnutia, rozpočtu a správy o hospodárení členom SZMF. Výkonný výbor je povinný zaslať zápis zo svojho zasadania riadnym členom SZMF do 7 dní od skončenia svojho zasadania.

 

§ 21

Právomoci Výkonného výboru

Výkonný výbor má tieto právomoci:

 1. vykonáva stratégiu rozvoja SZMF,
 2. vykonáva a všetky rozhodnutia schválené Valným zhromaždením,
 3. pripravuje a zvoláva riadne a mimoriadne zasadnutia Valných zhromaždení,
 4. zastupuje SZMF voči tretím stranám,
 5. výkonne riadi SZMF,
 6. predkladá Valnému zhromaždeniu na schválenie žiadosti o prijatie nových členov,
 7. vydáva smernice, poriadky a ďalšie dokumenty SZMF a modifikuje pravidlá malého futbalu v zmysle medzinárodných pravidiel malého futbalu
 8. zriaďuje komisie a oddelenia, prípadne ďalšie pracovné tímy SZMF a volí ich členov a predsedov,
 9. menuje hospodára,
 10. definuje organizačnú štruktúru SZMF,
 11. valnému zhromaždeniu navrhuje výšku členských príspevkov, registračných poplatkov a ďalších poplatkov či pokút,
 12. je oprávnená preniesť realizáciu určitých úloh na niektorého zo svojich členov alebo na inú osobu na základe zmluvy alebo plnej moci.

 

§ 22

Prezident

 1. Prezident zastupuje SZMF navonok.
 2. Prezident zastupuje SZMF na rokovaniach valných zhromaždení Európskej a Svetovej federácie malého futbalu. V prípade, že sa prezident nemôže zúčastniť rokovaní, Výkonný výbor môže poveriť zastupovaním SZMF voči EMF a WMF člena Výkonného výboru SZMF.
 3. V prípade nerozhodného výsledku v každom hlasovaní výkonného výboru, rozhoduje hlas prezidenta SZMF.
 4. Prezident je zodpovedný za:
  1. koordináciu programov a činnosti SZMF,

1.2.                       zabezpečenie efektívneho fungovania SZMF,

1.3.                       stanovenie povinností ostatných členov Výkonného výboru podľa účelu a cieľa SZMF.

1.4.                       udržiavanie dobrých vzťahov medzi SZMF a oblastnými zväzmi a medzi SZMF a ďalšími národnými a kontinentálnymi organizáciami malého futbalu, rovnako tak ako so Svetovou federáciou malého futbalu,

1.5.                       zdržiavanie vzťahov medzi SZMF a politickými orgánmi, verejnými inštitúciami a správou a národnými a nadnárodnými organizáciami,

1.6.                       reprodukciu rozhodnutí Valného zhromaždenia a Výkonného výboru

1.7.                       zastupovanie SZMF voči tretím stranám,

1.8.                       dohľad nad činnosťou Výkonného výboru.

 1. Prezident má právomoc rozhodovať o všetkých otázkach, ktoré nepatria do kompetencie Valného zhromaždenia či Výkonného výboru alebo do kompetencie iného orgánu SZMF, a to podľa stanov alebo iných predpisov a smerníc SZMF.
 2. Funkčné obdobie prezidenta SZMF je päťročné.

 

§ 23

Viceprezident

 1. Viceprezident zastupuje prezidenta v prípadoch, kedy prezident nie je schopný vykonávať svoju funkciu, alebo v prípadoch, v ktorých ho prezident vykonaním poverí.
 2. Funkčné obdobie viceprezidenta SZMF je päťročné.

 

§ 24

Generálny sekretár

 1. Generálny sekretár spravuje bežnú agendu SZMF medzi zasadaniami Valného zhromaždenia a zabezpečuje komunikáciu medzi VV, komisiami, členmi SZMF a medzinárodnú komunikáciu s ďalšími členmi Svetovej federácie malého futbalu, rovnako aj so Svetovou federáciou malého futbalu, rovnako aj so Svetovou federáciou malého futbalu samotnou. Generálny sekretár musí vedieť plynule hovoriť anglicky.
 2. Generálny sekretár je oprávnený v rámci svojich právomocí zastupovať SZMF voči tretím osobám.
 3. Funkčné obdobie generálneho sekretára je päťročné.

 

§ 25

Odvolacia a revízna komisia

 1. Odvolacia a revízna komisia (ďalej len „OaRK“) rozhodnutie ako orgán II. Stupňa o odvolaniach proti rozhodnutiam komisie pre riadenie súťaží (predovšetkým STDK) na republikovej úrovni, vo veciach súťažných a disciplinárnych a vo veciach registračných a prestupových, a tiež o odvolaniach proti rozhodnutiam registračného úseku SZMF.
 2. OaRK vykonáva kontrolu hospodárenia orgánov SZMF. Za tým účelom spolupracuje s odborníkmi a odbornými inštitúciami, ktorých služby je oprávnená ku kontrolnej činnosti využívať.
 3. OaRK sa schádza podľa potreby. Jej funkčné obdobie je štvorročné- Zmeny v jej zložení môže navrhovať a schvaľovať každé Valné zhromaždenie.
 4. Počet členov OaRK stanoví Valné zhromaždenie. Tento počet musí byť nepárny. Členov tejto komisie volí Valné zhromaždenie. Nominácia kandidátov je oznámená na zasadnutí Valného zhromaždenia.
 5. Člen OaRK je vylúčený z rozhodovania komisie vo veci, v ktorej môže byť pre jeho vzťah k pojednávanej veci spochybnená jeho objektivita. Člen sa nezúčastní na rozhodovaní komisie ani vtedy, ak sa podieľal na rozhodnutí vo veci na nižšom stupni. O vylúčení člena z rozhodovania OaRK rozhodne predseda.
 6. Člen OaRK nesmie byť členom Výkonného výboru ani inej komisie.
 7. OaRK si zo svojich členov volí svojho predsedu, ktorý zvoláva a riadi schôdze tejto komisie.
 8. Časový interval odo dňa incidentu po deň zasadnutia OaRK stanovia interné smernice SZMF.
 9. OaRK je uznášaniaschopná za prítomnosti minimálne 3 členov OaRK. Počet členov OaRK je stanovený valným zhromaždeným SZMF.
 10. Každý člen OaRK má jeden hlas. Hlasy všetkých členov OaRK sú si rovné.
 11. Rozhodnutie komisie je prijaté, ak pre neho hlasuje nadpolovičná väčšina všetkých prítomných členov komisie. V prípade nerozhodného výsledku hlasovania rozhodne hlas predsedu OaRK.

 

§ 26

Spoločné ustanovenia pre orgány SZMF

 1. Kandidátov na post prezidenta, viceprezidenta a generálneho sekretára navrhujú členovia SZMF spoločne, v rámci jedného prezidentského trojlístka. Každý prezidentský trojlístok je zložený z prezidenta, viceprezidenta a generálneho sekretára a kandidatúra kandidátov na tieto tri posty je spoločná. Kandidátov na post člena Výkonného výboru navrhujú členovia SZMF samostatne. Návrh kandidátov do prezidentského trojlístka i do Výkonného výboru je potrebné zaslať najneskôr 30 dní pred príslušným valným zhromaždením, a to písomne alebo elektronicky na adresu, resp. e-mail SZMF.
 2. Ak žiaden kandidát nebol nominovaný, zvolí sa kandidát až na zasadnutí Valného zhromaždenia na základe prípadnej tamojšej nominácia.
 3. Valné zhromaždenie volí najprv prezidentský trojlístok, potom ostatných členov Výkonného výboru.

§ 27

Spôsobilosť kandidátov a delegátov

 1. Člen Valného zhromaždenia a Výkonného výboru musí byť starší ako 18 rokov.
 2. Osoba vo veku 75 a viac rokov, nesmie byť volená alebo opätovne zvolená do Výkonného výboru.
 3. Delegáti musia byť označení alebo musia mať pri sebe kartu delegáta, ktorú dostanú pred zasadnutím Valného zhromaždenia. Karta slúži ako hlasovací lístok.

 

§ 28

Zodpovednosť orgánov SZMF

 1. Členovia orgánov SZMF zodpovedajú za svoju činnosť Valnému zhromaždeniu.

 

§ 29

Oddelenia a komisie SZMF

 1. Oddelenia a komisie SZMF sa zodpovedajú za svoju prácu Výkonnému výboru.
 2. Na základe návrhov predložených prezidentovi zväzu alebo ďalšími členmi výkonného výboru zvolí Výkonný výbor predsedu a členov jednotlivých komisií na obdobie päť rokov.
 3. Komisiám alebo oddeleniam predsedá člen Výkonného výboru, pokiaľ Výkonný výbor nerozhodne inak.
 4. Komisia a oddelenia radia Výkonnému výboru.
 5. Výkonný výbor vypracuje smernice pre prácu každej komisie a oddelenia.

 

§ 30

Územné členenie

 1. SZMF sa člení podľa územného princípu na úroveň republikovú a oblastnú. Tzv. oblastné zväzy SZMF riadia príslušné súťaže a plnia poslanie SZMF na úrovni svojej územnej pôsobnosti.
 2. Kluby a hráči malého futbalu sú začlenení do vybraného oblastného zväzu podľa svojej registrácie v oblastnom zväze.

 

§ 31

Zásady hospodárenia / Financie a fondy

 1. Fondy SZMF sa skladajú z členských príspevkov, registračných poplatkov, štartovného, darov, dotácii, grantov, príjmov z reklamnej činnosti partnerov SZMF, televíznych a rozhlasových práv a ďalších práv obsiahnutých v autorskom zákone. ďalej sú príjmy generované tiež prostredníctvom ďalších poplatkov členov, ale aj pokút a z výnosov majetkov a zabezpečenia turnajov v malom futbale pre členov a partnerov SZMF.
 2. SZMF v záujme získania prostriedkov pre rozvoj malého futbalu môže stupovať do obchodných spoločností alebo ich zakladať po predchádzajúcom súhlase Valného zhromaždenia SZMF. SZMF môže formou vedľajšej činnosti v súlade s príslušnými predpismi prevádzkovať živnosť súvisiacu s napĺňaním jeho činnosti, napríklad v oblasti maloobchodu, účtovníctva a reklamy, marketingu, apod. Majetok SZMF slúži výhradne k naplneniu poslania SZMF v záujme členov SZMF.
 3. Majetok SZMF tvorí hmotný majetok, pohľadávky a iné majetková práva. V budúcnosti ho môže tiež tvoriť nehmotný majetok.
 4. SZMF vykonáva ročnú účtovnú uzávierku. Finančný rok začína 1. januára a končí 31. decembra.

 

§ 32

Uplatňovanie práv a riešenie sporov

 1. Členovia SZMF, organizačné súčasti a účastníci súťaži SZMF sú povinní spory medzi sebou vyplývajúce zo Stanov, poriadkov a predpisov SZMF riešiť prostredníctvom orgánov SZMF. Aj v prípadoch, keď im zákony Slovenskej republiky umožňujú obrátiť sa v týchto záležitostiach alebo vo veciach rozhodnutí orgánov SZMF na riadny súd, sú strany zúčastnené v spore povinné vyčerpať k jeho urovnaniu všetky prostriedky, ktoré im poskytujú Stanovy, poriadky a predpisy SZMF.

 

§ 33

Dohľad nad činnosťou

 1. Výkonný výbor SZMF dohliada na dodržiavanie Stanov, poriadkov a predpisov SZMF a oblastných zväzov malého futbalu. Je oprávnená upozorniť ich orgány na porušovanie Stanov, poriadkov a predpisov SZMF a žiadať nápravu v termínoch, ktoré pre to stanoví.
 2. Ak upozornený orgán nezaistí nápravu, môže mu Výkonný výbor SZMF skrátiť alebo odňať príspevky. Výkonný výbor má právo skrátiť príspevky tým členom, ktorí nevyvíjali flexibilnú činnosť, napr. v komunikácii medzi oblastným zväzom a SZMF alebo v realizácii uložených úloh SZMF smerom k oblastnému zväzu apod.

 

§ 34

Prechodné a záverečné ustanovenia

 1. Za člena SZMF môže byť prijatá aj súťaž v malom futbale bez právnej subjektivity. Tá však najneskôr do doby 12 mesiacov od vstupu do SZMF musí nadobudnúť právnu formu a preukázať jej vznik VZ SZMF. Toto ustanovenie platí do 31. 12. 2014.
 2. Volebné obdobie Výkonného výboru po schválení týchto Stanov je päťročné.
 3. SZMF sa zaväzuje dodržať a vykonávať práva a povinnosti vyplývajúce z Medzinárodného antidopingového kódexu.[3]
 4. V prípade zrušenia SZMF, Valné zhromaždenie menuje jednu alebo viac osôb na likvidáciu a rozdelenie majetku SZMF a jeho aktivít.
 5. V prípade sporu o výklad stanov rozhoduje Valné zhromaždenie.
 6. O veciach, ktoré neupravujú tieto stanovy rozhoduje výkonný výbor Európskej federácie malého futbalu, potenciálne výkonný výbor Svetovej federácie malého futbalu.
 7. SZMF je povinné umožniť zvláštnej komisii menovanej Európskou alebo Svetovou federáciou malého futbalu kontrolovať činnosť SZMF na národnej úrovni.
 8. S osobnými údajmi poskytnutými členmi združenia sa bude zaobchádzať v súlade so „Zákonom o ochrane osobných údajov“.
 9. Tieto stanovy boli schválené členmi Valného zhromaždenia SZMF na jeho zasadaní v Bratislave dňa 30.9.2017.
 10. Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia Valným zhromaždením. Toto znenie stanov nahradzuje znenie stanov potvrdené Ministerstvom vnútra SR zo dňa 12. 12. 2014.

[1] §8 z.č.300/2008 Zb. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

[2] §3 ods.1 z.č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov

[3] Medzinárodný antidopingový kódex dostupný na stránkach ADA SR:

http://antidoping.sk/index.php/antidopingove-pravidla/medzinarodna/kodex-normy


Dodatok č. 1*

 

 

k stanovám občianskeho združenia s názvom Slovenský zväz malého futbalu

 

 

vzatým na vedomie Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky

 

dňa 12.12.2014

pod č. VVS/1-900/90-24005-3

 

 

Na základe uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 30.9.2017 sa mení text stanov v paragrafe 1 bode 6 takto:

 

 

Sídlom SZMF je Fazuľová 1, 811 07 Bratislava, Slovenská republika

 

na

Sídlom SZMF je Jašíková 24, 821 03 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Na základe uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 30.9.2017 sa mení text stanov v paragrafe 20 bode 2 takto:

 

Výkonný výbor sa skladá z 9 členov, a to prezident SZMF, viceprezident SZMF, generálny sekretár a ďalších 6 členov výkonného výboru.

 

 

na

 

Výkonný výbor sa skladá zo 7 členov, a to prezident SZMF, viceprezident SZMF, generálny sekretár SZMF a ďalší 4 členovia výkonného výboru.

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

Na základe uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 30.9.2017 sa mení text stanov v paragrafe 26 bode 1 takto:

 

Kandidátov na post člena Výkonného výboru a prezidenta navrhujú členovia SZMF najneskôr 30 dní pred príslušným valným zhromaždením, a to písomne alebo elektronicky na adresu, resp. e-mail SZMF.

 

 

na

Kandidátov na post prezidenta, viceprezidenta a generálneho sekretára navrhujú členovia SZMF spoločne, v rámci jedného prezidentského trojlístka. Každý prezidentský trojlístok je zložený z prezidenta, viceprezidenta a generálneho sekretára a kandidatúra kandidátov na tieto tri posty je spoločná. Kandidátov na post člena Výkonného výboru navrhujú členovia SZMF samostatne. Návrh kandidátov do prezidentského trojlístka i do Výkonného výboru je potrebné zaslať najneskôr 30 dní pred príslušným valným zhromaždením, a to písomne alebo elektronicky na adresu, resp. e-mail SZMF.

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

Na základe uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 30.9.2017 sa mení text stanov v paragrafe 26 bode 3 takto:

 

 

Valné zhromaždenie volí najskôr prezidenta SZMF, potom ostatných členov výkonného výboru.
na

Valné zhromaždenie volí najprv prezidentský trojlístok, potom ostatných členov výkonného výboru.

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………