Pravidlá hry

Zahájenie hry

 1. Rozohráva mužstvo, ktoré vyhralo los. Spôsob lósu určí hlavný rozhodca. 
 2. Hra je zahájená v momente dotyku rozohrávajúceho hráča lopty. 
 3. Rozohráva sa zo stredového bodu a lopta môže smerovať akýmkoľvek smerom. 
 4. Protihráč musí byť od stredového bodu vzdialený minimálne 5 metrov.

Striedanie brankárov

 1. Striedanie brankára je možné len počas prerušenej hry a na striedanie je nutné upozorniť hlavného rozhodcu. 
 2. Striedajúci brankár musí byť farebne odlíšený.

Striedanie hráčov

 1. Prebieha hokejovým spôsobom. 
 2. Striedajúci hráč sa nesmie zapojiť do hry do doby, kým vystriedaný  hráč neopustí hraciu plochu. Striedanie hráčov je povolené len v priestore okolo stredovej čiary. 
 3. V prípade nesprávneho striedania je tím potrestaný žltou kartou.

 

Brankár

 1. Ak sa dostane lopta mimo hry za bránkovou čiarou, do hry ju uvádza brankár z priestoru pokutového územia a to rozohratím nohou zo zeme. 
 2. V okamihu, kedy brankár položí loptu na zem pri rozohrávke, je lopta ešte mimo hry. V tomto okamihu nie je možné dosiahnuť gól. Do hry sa lopta dostáva až rozohratím brankára nohou. 
 3. Lopta smie prekročiť stredovú čiaru po akomkoľvek výhode z rúk, výkope brankára (aj počas hry) bez toho, aby sa pred tým dotkla hracej plochy. 
 4. Z kopu od bránky je možné dosiahnuť gól.


Offside

 1. Pravidlo o postavení mimo hry neplatí.


Auty

 1. Aut sa zahráva vhadzovaním lopty do hry z miesta na autovej čiare, kde lopta opustila hraciu plochu.


Voľné kopy, kopy z autu a kopy z rohu

 1. Pri rozohrávaní voľného kopu, alebo kopu z rohu, je lopta v kľude a je uvedená do hry nohou. Pri rozohrávaní kopu z rohu musí byť lopta v kľude na autovej čiare. 
 2. Hráč súpera musí stáť najmenej 5 metrov od lopty v prípade voľného kopu.
 3. Pri rozohrávaní voľného i nepriameho kopu môže útočiaci hráč znamením (zdvihnutím ruky) požiadať hlavného rozhodcu, aby hráči súpera dodržali minimálnu vzdialenosť od lopty. V takom prípade rozohráva útočiaci tím na znamenie hlavného rozhodcu (“na píšťalku”). V opačnom prípade nemusí útočiaci tím čakať na znamenie rozhodcu.

Voľným priamom kopom je potrestaný tím, ktorého hráč sa dopustí niektorého z nasledujúcich priestupkov a to spôsobom, ktorý je podľa hlavného rozhodcu nebezpečný, bezohľadný, alebo použitý neprimeranou silou:

 • kopne, alebo sa pokúsi kopnúť protihráča,
 • podrazí protihráča, alebo sa snaží nastavením nohy alebo skrčením spôsobí pád protihráča,
 • skočí do protihráča,
 • vrazí do protihráča, ktorý sa nebráni, nebezpečným spôsobom, alebo prudko vrazí do protihráča ramenom,
 • napadne protihráča zozadu, vrazí do protihráča zozadu, ktorý mu nebráni v hre,
 • udrie, alebo sa pokúsi udrieť súpera,
 • na súpera pľuvne,
 • priamo ohrozí protihráča sklzom, pokiaľ nehrozí kontakt s hráčom súpera je sklz dovolený. 

Nebezpečné hranie sklzom (faul) je potrestaný žltou kartou.

Voľným nepriamym kopom bude potrestaný tím, ktorého hráč sa dopustí niektorého z nasledujúcich priestupkov:

 1. hrá spôsobom, ktorý je možné považovať za nebezpečný (napr. sa pokúsi kopnúť do lopty, ktorá je v držaní brankára),
 2. nie je v kontakte s loptou a pritom úmyselne bráni súperovi v hre (napr. behá medzi protihráčmi, alebo vystavuje telo tak, aby bránilo protihráčovi a tvorilo prekážku medzi protihráčom a loptou),
 3. atakuje brankára, okrem prípadov, kedy brankár hrá mimo vlastné pokutové územie,
 4. bráni brankárovi v rozohrávaní lopty rukami,
 5. v priebehu striedania vstúpi na hraciu plochu skôr, ako striedaný hráč plochu opustí alebo na hraciu plochu vstúpi alebo hraciu plochu opustí mimo miesta na striedanie určeného,
 6. prejavuje slovom alebo náznakom nesúhlas s rozhodnutím rozhodcu,
 7. previní sa nešportovým správaním (napr. sa snaží protihráča zmiasť výkrikmi “pusť”, “prihraj” a pod., používa na ihrisku neslušné či hanebné slová či už k sebe, alebo iným osobám, odmieta si okamžite upraviť výstroj po upozornení rozhodcu, po vyzutí obuvi pokračuje v hre bez nej),
 8. dopustí sa iného priestupku, ktorý nie je presne špecifikovaný, ale kvôli ktorému je hra prerušená za účelom napomenutia alebo vylúčenia hráča,
 9. nepriamo ohrozí protihráča sklzom, ak neohrozí kontakt s hráčom súpera je sklz dovolený,´
 10. v prípade tzv. “malej domov” (nepriamy kop sa rozohráva v mieste dotyku brankára s loptou, najmenej však vo vzdialenosti 5 metrov od bránky).


Pokutový kop

Pri zahrávaní pokutového kopu musia byť dodržané tieto zásady:

 1. lopta musí stáť v kľude a rozohráva sa z predurčenej vzdialenosti v závislosti od veľkosti bránky,
 2. V prípade bránky s rozmermi 3x2m, alebo a 4x2m je vzdialenosť pokutového bodu od bránkovej čiary 6m, v prípade bránky s rozmermi 5×2 je pokutový bod vzdialený od bránkovej čiary 8m,
 3. hráč, ktorý pokutový kop zahráva musí byť identifikovaný,
 4. brankár sa nachádza na bránkovej čiare medzi žrďami tvárou k zahrávajúcemu hráčovi
 5. hráč zahrávajúci pokutový kop musí kopnúť loptu dopredu a nesmie sa lopty dotknúť druhý krát skôr, ako sa lopty dotkne ktorýkoľvek iný hráč. Lopta je v hre, keď sa pohne vpred,
 6. ostatní hráči oboch tímov zostávajú na hracej ploche mimo pokutového územia najbližšie 6 metrov od bránkovej čiary a najbližšie 5 metrov od lopty.


Penaltový rozstrel

V prípade remízy (jedná sa len o zápasy, ktoré musia skončiť víťazstvom jedného, či druhého tímu, napr. zápasy playoff, či dvojzápasy o postup, či udržanie) bude nasledovať penaltový rozstrel. Los kapitánov za prítomnosti rozhodcu určí poradie kopajúcich. Každý tím má tri pokusy, pričom sa tímy striedajú po jednom pokuse. V prípade, ak sa po tretej sérií pokusov nerozhodne, tak sa mení poradie kopajúcich (poradie tímov AB, AB, AB sa zmení na BA, BA, BA ,až kým sa nerozhodne) a vymeniť sa musia všetci hráči, vrátane brankára! 

Penaltu nemusí kopať hráč, ktorý je zranený. Jeho zranenie však musí byť oznámené rozhodcovi do konca riadneho hracieho času, respektíve jeho zranenie musí odobriť rozhodca, pričom zranenie musí vyplývať z objektívnych príčin z priebehu zápasu.

V prípade, že už penaltu kopal každý jeden hráč mužstva, tak v tomto prípade môžu hráči kopať penaltu druhýkrát, pričom sa musí opäť dodržať pravidlo o vystriedaní všetkých hráčov vrátané brankára. Takýmto spôsobom sa pokračuje až do rozhodnutia.


Tresty

Žltá karta

 1. Prvé napomenutie, hráč potrestaný ŽK môže ďalej pokračovať v hre, tím nehrá v oslabení. 


Červená karta

Hlavný rozhodca vylúči akéhokoľvek účastníka zápasu, ktorý bol 2 x napomínaný ŽK, alebo v prípade, že sa podľa názoru hlavného rozhodcu, previní:

 • násilným správaním,
 • vážnym faulom,
 • hanlivými výrokmi,
 • iným nešportovým správaním.

Takto vylúčený účastník stretnutia opustí hraciu plochu bez zbytočných prieťahov (nesmie ostať ani na hráčskej lavičke). Ostatných účastníkov stretnutia vykazuje rozhodca ústne.

 1. Vylúčený hráč musí opustiť hru na 2 minúty. 
 2. Tím hrá počas tejto doby v oslabení, po skončení trestnej doby sa hráč už nesmie vrátiť do hry. 
 3. Tím môže po zvyšok zápasu nahradiť vylúčeného hráča iným striedajúcim hráčom, ak hráča nemá, tím hrá v oslabení po zvyšok zápasu. 
 4. Ak potrestaný tím inkasuje v oslabení gól, nemôže vylúčeného hráča na ihrisku nahradiť iný striedajúci hráč a až do uplynutia trestu hrá tím v oslabení.
 5. V prípade, že tím nemá dostatok náhradníkov a vylúčenie hráča by znamenalo, že tím bude hrať s nižším počtom hráčov ako 4+1, je zápas kontumovaný v neprospech oslabeného tímu pre nedostatočný počet hráčov na ihrisku. 
 6. V prípade hrubého porušenia pravidiel si organizátori vyhradzujú možnosť udeliť vyšší zápasový trest (najmä v prípade inzultácie).
 7. Hráč, ktorý dostane ČK, je povinný do 3 minút opustiť hraciu plochu, to znamená, že hráč musí ísť za oplotenie (železné, či sieťové oplotenie) hracej plochy.
 8. V prípade, ak potrestaný hráč neopustí hraciu plochu do 3 minút, môže rozhodca zápas ukončiť.


Priestupky na napomenutie ŽK

Napomenutý je hráč, ktorý sa dopustí niektorého z nasledujúcich 8 priestupkov:

 1. nešportové správanie,
 2. nesúhlas vyjadrený slovne alebo konaním,
 3. sústavné porušovanie pravidiel SZMF,
 4. zdržiavanie nadviazania na hru,
 5. nedodržanie predpísanej vzdialenosti pri nadviazaní na hru vykonaním rohového kopu, alebo voľného kopu (hráči brániaceho sa tímu),
 6. nedodržanie pravidla o povinnej výstroji, špeciálne v prípade obuvi
 7. vstúpenie alebo opätovné vstúpenie na hraciu plochu bez súhlasu rozhodcov alebo porušenie postupu pri striedaní,
 8. úmyselné opustenie hracej plochy bez súhlasu rozhodcov.

Rozhodca napomenie náhradníka, ktorý sa dopustí niektorého z nasledujúcich 4 priestupkov:

 1. nešportové správanie,
 2. nesúhlas vyjadrený slovne alebo konaním,
 3. zdržiavanie nadviazania na hru,
 4. vstup na hraciu plochu porušením postupu pri striedaní.


Priestupky na vylúčenie

Hráč alebo náhradník je vylúčený, ak sa dopustí niektorého z nasledujúcich 7 priestupkov:

 1. surová hra,
 2. násilné správanie,
 3. opľutie súpera alebo inej osoby,
 4. zmarenie dosiahnutia gólu alebo vyloženej gólovej príležitosti súperovmu mužstvu tým, že úmyselne zahrá loptu rukou (netýka sa brankára v jeho vlastnom pokutovom území),
 5. zmarenie vyloženej gólovej príležitosti súperovi pohybujúcemu sa na bránku súpera spáchaním priestupku, za ktorý sa nariaďuje priamy voľný alebo pokutový kop,
 6. použitie pohoršujúcich, urážlivých alebo ponižujúcich výrokov a/alebo gest na iné osoby,
 7. počas stretnutia je druhýkrát potrestaný napomenutím.

Náhradník je vylúčený, ak spácha nasledovný priestupok:

 1. zmarenie dosiahnutia gólu alebo vyloženej gólovej príležitosti,
 2. použitie pohoršujúcich, urážlivých alebo ponižujúcich výrokov a/alebo gest na iné osoby.
 3. Vylúčený hráč alebo náhradník musí opustiť priestor hracej plochy a technickej zóny (lavička). 
 4. V prípade napomenutia či vylúčenia dvoch a viacerých hráčov hrá potrestaný tím stále 4+1 a tresty druhého a ďalšieho potrestaného hráča sa nastavujú.

Kontumácia zápasu

 1. Ak tím nenastúpi na zápas bez ospravedlnenia, je zápas automatický kontumovaný v jeho neprospech. Výsledok kontumácie závisí od rozhodnutia organizátorov pred začatím každého podujatia.