Zásady ochrany OÚ

Zásady ochrany osobných údajov:

Slovenský zväz malého futbalu spracúva Vaše osobné údaje v súlade so Zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

Prevádzkovateľ: Slovenský zväz malého futbalu, so sídlom Jašíková 24, 821 03 Bratislava, IČO: 308 659 30 spracúva Vaše osobné údaje v súlade so Zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

Účel spracúvania: činnosti Slovenského zväzu malého futbalu a jej členov.

Právny základ spracúvania: Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a iné právne akty o športe, ktorými je Slovenská republika viazaná

Kategória dotknutých osôb: registrovaní hráči

Kategória príjemcov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a iné organizácie, ktorým sa majú poskytovať osobné údaje v súlade so zákonom

Okruh osobných údajov: meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa elektronickej pošty, adresa trvalého pobytu a telefónne číslo.

Prenos do tretích krajín: neuskutočňuje sa

Doba uchovávania osobných údajov: počas doby trvania členstva

Práva registrovaných hráčov v súlade v súlade so Zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES:

 

Registrovaný hráč ( ako „dotknutá osoba“ ), o ktorom sú spracúvané osobné údaje v našom informačnom systéme môže uplatniť písomne alebo elektronicky nasledovné práva:

 

Právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov: ako dotknutá osoba máte kedykoľvek právo odvolať Váš súhlas so spracovaním osobných údajov. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

 

Právo na prístup k osobným údajom: právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje ako aj právo získať prístup k týmto údajom, a to v rozsahu účelov a doby spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, okruhu príjemcov, o postupe v každom automatickom spracúvaní, prípadne o následkoch takéhoto spracúvania. Ako prevádzkovateľ máme právo použiť všetky primerané opatrenia na overenie totožnosti dotknutej osoby, ktorá žiada o prístup k údajom, najmä v súvislosti s online službami a identifikátormi (článok 15, recitál 63, 64 Nariadenia).

Právo na opravu: nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov (článok 16, recitál 65 Nariadenia).

Právo na výmaz: „zabudnutie“ tých osobných údajov, ktoré už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali a spracúvali; pri odvolaní súhlasu, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva; pri nezákonnom spracúvaní; ak sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou informačnej spoločnosti (pri deťoch), a to za naplnenia podmienok uvedených v článku 17, recitál 65, 66  Nariadenia.

Právo na obmedzenie spracúvania: je možné uplatniť, ak ako dotknutá osoba napadnete správnosť osobných údajov a ostatných náležitostí v zmysle článku 18, recitálu 67 Nariadenia, a to formou dočasného presunutia vybraných osobných údajov do iného systému spracúvania, zamedzenia prístupu používateľov k vybraným osobným údajom alebo dočasné odstránenie spracúvania.

Právo na prenosnosť osobných údajov: je právo Vami poskytnuté osobné údaje do našich informačných systémov na základe súhlasu alebo plnenia zmluvy preniesť k ďalšiemu prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, pokiaľ je to technicky možné aj za naplnenia podmienok článku 20, recitálu 68 Nariadenia v prípade, ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. Uplatňovaním tohto práva nie je dotknutý článok 17 Nariadenia. Právo na prenosnosť údajov sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci.

Právo podať v zmysle článku 77 Nariadenia sťažnosť: Úradu na ochranu osobných údajov SR, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, je v rozpore s Nariadením alebo zákonom o ochrane osobných údajov.

Právo namietať: z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa, najmä v prípade, keď nad takýmito záujmami prevažujú Vaše záujmy alebo základné práva a slobody ako dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov (najmä ak je dotknutou osobou dieťa).

 

Ohľadom informácii súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov a/alebo UPLATNENIA VAŠICH PRÁV a/alebo ODVOLANIA VÁŠHO SÚHLASU SO SPRACOVANÍM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV nás kontaktujte na našu e-mailovú adresu: info@topliga.sk