Odvolacia a revízna komisia

Aktuálni členovia Odvolacej a revíznej komisie SZMF (funkčné obdobie od 24.11.2014 do 24.11.2018):

 • Ján Bosák, predseda (email: agrobos@gmail.com)
 • Marián Mališ
 • po zvolení J. Igáza do VV SZMF, bude nový člen OaRK zvolený na najbližšom zasadnutí VZ SZMF. 

 

Práva a povinnosti odvolacej a revíznej komisie SZMF upravuje § 25 Stanov SZMF:

§ 25

Odvolacia a revízna komisia

 

 1. Odvolacia a revízna komisia (ďalej len OaRK) rozhoduje ako orgán II. stupňa o odvolaniach proti rozhodnutiam komisie pre riadenie súťaží (predovšetkým ŠTK a MDK) na republikovej úrovni, vo veciach súťažných a disciplinárnych a vo veciach registračných a prestupových, a tiež o odvolaniach proti rozhodnutiam registračného úseku SZMF.
 2. OaRK vykonáva kontrolu hospodárenia orgánov SZMF. Za tým účelom spolupracuje s odborníkmi a odbornými inštitúciami, ktorých služby je oprávnená ku kontrolnej činnosti využívať.
 3. OaRK sa schádza podľa potreby. Jej funkčné obdobie je štvorročné. Zmeny v jej zložení môže navrhovať a schvaľovať každé Valné zhromaždenie.
 4. Počet členov OaRK stanoví Valné zhromaždenie. Tento počet musí byť nepárny. Členov tejto komisie volí Valné zhromaždenie. Nominácia kandidátov je oznámená na zasadnutí Valného zhromaždenia.
 5. Člen OaRK je vylúčený z rozhodovania komisie vo veci, v ktorej môže byť pre jeho vzťah k pojednávanej veci spochybnená jeho objektivita. Člen sa nezúčastní na rozhodovaní komisie ani vtedy, ak sa podieľal na rozhodnutí vo veci na nižšom stupni. O vylúčení člena z rozhodovania OaRK rozhodne predseda.
 6. Člen OaRK nesmie byť členom Výkonného výboru ani inej komisie.
 7. OaRK si zo svojich členov volí svojho predsedu, ktorý zvoláva a riadi schôdze tejto komisie.
 8. Časový interval odo dňa incidentu po deň zasadnutia OaRK stanovia interné smernice SZMF.
 9. OaRK je uznášaniaschopná za prítomnosti minimálne 3 členov OaRK. Počet členov OaRK je stanovený valným zhromaždením SZMF.
 10. Každý člen OaRK má jeden hlas. Hlasy všetkých členov OaRK sú si rovné.
 11. Rozhodnutie komisie je prijaté, ak pre neho hlasuje nadpolovičná väčšina všetkých prítomných členov komisie. V prípade nerozhodného výsledku hlasovania rozhodne hlas predsedu OaRK.