IS SZMF

Všeobecné podmienky registrácie hráča do informačného systému  Slovenského zväzu malého futbalu

Registrovaním hráča, hráč súhlasí s dobrovoľným poskytnutím svojich osobných údajov Slovenskému zväzu malého futbalu (ďalej len „SZMF“), so sídlom Jašíková 24, 821 03 Bratislava, IČO: 308 659 30, (v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, email, národnosť a adresa trvalého bydliska) v zmysle ustanovenia § 11zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento súhlas udeľujú na dobu neurčitú pre účely spojené s činnosťou Slovenského zväzu malého futbalu. Registrovaní hráči súhlasia s uverejnením údajov z prihlášky v médiách k neziskovým účelom, spojených s činnosťami, ktoré občianske združenie Slovenský zväz malého futbalu vykonáva. Ďalej súhlasia so zasielaním noviniek z oblasti malého futbalu, partnerov Slovenského zväzu malého futbalu a informácií týkajúcich sa podpory malého futbalu. Hráči súhlasia s uvedením ich fotky na internete na neziskové účely Slovenského zväzu malého futbalu ako je napr. elektronická súpiska tímu, články a pod. Ďalej súhlasia s tým, že je SZMF je oprávnený poskytovať ich osobné údaje do strešnej centrálnej evidencie príslušného športového zväzu (Európska a Svetová federácia malého futbalu) a tiež aj pre účely Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a ďalších organizácií, ktoré sú spojené s podporou a organizovaním malého futbalu. Zároveň hráč súhlasí, že v prípade akýchkoľvek zdravotných či iných problémov súvisiacich s jeho zdravotným stavom pri činnosti na akciách týchto organizácií,  nevznesie voči týmto organizáciám hráč žiadne finančné ani iné nároky. Hráči súhlasia, že za uverejnenie údajov z prihlášky nevznesú voči Slovenskému zväzu malého futbalu, o. z.  žiadne finančné ani iné nároky. Slovenský zväz malého futbalu, o. z. vyhlasuje, že s osobnými údajmi člena bude nakladať podľa ustanovení zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas udelený na spracúvanie osobných údajov možno kedykoľvek odvolať formou písomného oznámenia zaslaného na adresu sídla Slovenského zväzu malého futbalu. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné v zmysle ustanovení. Dotknutá osoba má v zmysle ustanovení § 28 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo najmä na informácie, odpis a opravu svojich osobných údajov vedených v informačnom systéme Slovenského zväzu malého futbalu. V prípade neaktuálnosti poskytnutých osobných údajov, po splnení účelu, po podaní námietky, alebo v prípade zrušenia alebo zániku Slovenského zväzu malého futbalu, Slovenský zväz malého futbalu, o. z. údaje spracovávané v informačnom systéme zlikviduje. Slovenský zväz malého futbalu o. z. hráčov poučilo o právach vyplývajúcich z § 28 zákona č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov a spôsobe ich uplatnenia, ako aj o poskytnutí osobných údajov tretej strane (medzinárodným športovým zväzom a  MŠVVŠ SR). Registrovaní hráči zároveň súhlasia s využívaním elektronického kontaktu, za účelom poskytnutia obchodných ponúk a reklamných materiálov týkajúcich sa služieb, či prieskumov Slovenského zväzu malého futbalu v zmysle § 62 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronickej komunikácii.

Slovenský zväz malého futbalu, o. z.  si zároveň vyhradzuje právo zmeny názvu, pre ktorý však budú platiť rovnaké podmienky odsúhlasené zúčastnenými stranami.

Registráciou hráč potvrdzuje správnosť všetkých jeho údajov z prihlášky a potvrdzuje, že bude rešpektovať a dodržiavať pravidlá, poriadky a ďalšie interné dokumenty, ktoré vedenie Slovenského zväzu malého futbalu vydalo. Všetky dokumenty a ich znenie je zverejnené na oficiálnych internetových stránkach zväzu.